Kulki rozrusznika

  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla: Valeo
  O.D. [ mm ] : 7.10
  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla: Mitsubishi
  O.D. [ mm ] : 5.52
  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla: Mitsubishi
  O.D. [ mm ] : 6.30
  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla: Ford
  O.D. [ mm ] : 6
  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 8.70
  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 7.93
  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 6.00
  kategoria: Kulki rozrusznika Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 4.00