O-ringi rozrusznika

kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
T. [ mm ] : 1.80, O.D. [ mm ] : 21.30, I.D. [ mm ] : 17.55
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
T. [ mm ] : 2.60, O.D. [ mm ] : 44.10, I.D. [ mm ] : 38.90
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 94.00, T. [ mm ] : 1.90, I.D. [ mm ] : 91.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
T. [ mm ] : 1.90, O.D. [ mm ] : 94.00, I.D. [ mm ] : 91.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
T. [ mm ] : 1.90, O.D. [ mm ] : 94.00, I.D. [ mm ] : 91.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 143.20, T. [ mm ] : 3.50, I.D. [ mm ] : 136.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 15.00, T. [ mm ] : 2.30, I.D. [ mm ] : 10.50
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
T. [ mm ] : 2.50, O.D. [ mm ] : 9.70, I.D. [ mm ] : 4.80
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
T. [ mm ] : 2.30, O.D. [ mm ] : 10.00, I.D. [ mm ] : 5.50
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
T. [ mm ] : 2.30, O.D. [ mm ] : 10.00, I.D. [ mm ] : 5.50