O-ringi rozrusznika

kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 32., H.1 [ mm ] : 10.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.55, O.D.1 [ mm ] : 21.30, T.1 [ mm ] : 1.80
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 38.90, O.D.1 [ mm ] : 44.10, T.1 [ mm ] : 2.60
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 91.00, O.D.1 [ mm ] : 94.00, T.1 [ mm ] : 1.90
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 91.00, O.D.1 [ mm ] : 94.00, H.1 [ mm ] : 1.90
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 91.00, O.D.1 [ mm ] : 94.00, H.1 [ mm ] : 1.90
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 136.00, O.D.1 [ mm ] : 143.20, T.1 [ mm ] : 3.50