O-ringi rozrusznika

kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 21.30, I.D. [ mm ] : 17.55, T. [ mm ] : 1.80
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 44.10, I.D. [ mm ] : 38.90, T. [ mm ] : 2.60
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 94.00, I.D. [ mm ] : 91.00, T. [ mm ] : 1.90
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D. [ mm ] : 91.00, T. [ mm ] : 1.90, O.D. [ mm ] : 94.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D. [ mm ] : 91.00, T. [ mm ] : 1.90, O.D. [ mm ] : 94.00
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 143.20, I.D. [ mm ] : 136.00, T. [ mm ] : 3.50
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 15.00, I.D. [ mm ] : 10.50, T. [ mm ] : 2.30
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 9.70, T. [ mm ] : 2.50
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 2.30
kategoria: O-ringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D. [ mm ] : 10.00, I.D. [ mm ] : 5.50, T. [ mm ] : 2.30