Regulamin Sprzedaży

Zastosowanie

 

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą AS-PL Sp. z o.o. z  siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000656373, NIP:  9571090656 zwaną dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanych dalej „Kupującymi”, o ile odrębne zawarte w formie pisemnej umowy, nie stanowią inaczej, w takim przypadku pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu mają postanowienia takich umów.

Opisy Produktów
 

 1. Dane techniczne i inne informację zawarte w katalogach, materiałach, opisach lub podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny , poglądowy i nie stanowią one informacji handlowej o towarze. Ewentualne niezgodności mogą pojawić się z nieprawidłowych danych dostarczanych przez producentów lub innych nie zamierzonych przez Sprzedawcę przyczyn

Współpraca
 

 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy przez Kupującego jest dostarczenia Sprzedawcy kopii aktualnych dokumentów potwierdzających status prawny Kupującego, tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu REGON . Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w przypadku zmiany informacji o jego przedsiębiorstwie zamieszczonych ww. dokumentach
 2. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży detalicznej

Zamówienia
 

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia poprzez:
  - E-sklep www.as-pl.com
  - Telefonicznie: 58 304 12 85, 800 007 098
  - Faksem: 58 304 13 77
  - Osobiście w siedzibie firmy
 2. Korzystanie z E-sklepu wymaga zalogowania się poprzez podanie właściwego loginu i hasła
 3. Wszystkie ceny widoczne w e-sklepie są cenami netto
 4. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane przez Sprzedawcę.
 5. Za realizację zamówienia rozumiemy jego przyjęcie, potwierdzenie, zapakowanie i wysłanie towaru na podany przez   Klienta w zamówieniu adres.
 6. Termin realizacji zamówień krajowych to zazwyczaj jeden dzień roboczy. Zamówienia składane do godziny 17:00[UPS] lub 16:30[GLS, DHL] (wyjątek stanowi Sobota) realizowane są zazwyczaj jeszcze tego samego dnia, pod warunkiem, że jest to dzień roboczy.
 7. Zamówienie złożone po godzinie 16:30 może zostać przygotowane do transportu i wysyłki następnego dnia roboczego.
 8. W przypadku zamówienia towaru na kwotę min. 500 zł brutto, towar zostaje wysyłany na koszt Sprzedawcy, wyjątek stanowi zamówienie towaru  z dostawą na sobotę , bądź zamówienie złożone w sobotę z dostawą na poniedziałek , w takim przypadku kwota zamówienia z wysyłką na koszt Sprzedawcy wynosi min. 600 zł  brutto.
 9. W przypadku zamówienia towaru na kwotę niższą niż określa to punkt 8, koszt wysyłki towaru podany jest w dziale „Koszty wysyłki” na stronie www.as-pl.com
 10. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT

Płatność
 

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób :
  - Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku zamówienia towaru za pobraniem
  - Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (Przelew bankowy, Płatność Online (system PayU oraz PayPal))
  - Kartą Kredytową (System PayU oraz PayPal)
  - Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedającego

Dostawa
 

 1. Towar zamówiony u Sprzedawcy wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich  DHL, GLS oraz UPS
 2. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Kupującemu lub przewoźnikowi
 3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący, ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby, która doręcza przesyłkę. Jeżeli Towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego
 4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

 

Zwroty i reklamacje
 

 1. Wszelkie warunki reklamacji oraz zwrotów określone zostały na stronie : http://as-pl.com/s_zwroty_i_reklamacje.html
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków reklamacji oraz zwrotów towarów.

 

Dane osobowe

 

 1. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Sprzedawca oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w celu zrealizowania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę przy składaniu Zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu wykonania powyższego uprawnienia Kupujący powinien się skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@as-pl.com, wskazując zakres swojego żądania dotyczącego jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Kupującego przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Kupującego jakimkolwiek innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi prawem.

 

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub związane z zawarciem niniejszej umowy, strony umowy sprzedaży poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Gdańsku przy zastosowaniu prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.as-pl.com Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2017.

Aktualności

 • AS-PL Sp. z o.o. oficjalnym dostawcą grupy NEXUS Automotive Central Europe (N!ACE)

  2017-11-07 więcej
  Spółka AS-PL podpisała umowę o współpracy z NEXUS Automotive Central Europe (N!ACE), regionalnym reprezentantem międzynarodowej grupy zakupowej Nexus Automotive International (N!AI)
 • AS-PL „twitter-uje”

  2017-10-18 więcej
  Marka AS-PL dołączyła do kolejnych portali społecznościowych, takich jak: Twitter i Instagram.
 • AS-PL Sp. z o.o. na targach motoryzacyjnych EQUIP AUTO w Paryżu

  2017-10-18 więcej
  Ponad 1200 wystawców oraz 100 tysięcy specjalistów spotyka się w sercu Paryża podczas targów motoryzacyjnych EQUIP AUTO 2017. Wystawcy dyskutują o technologicznych rozwiązaniach w branży, innowacjach, a także o zakresie usług posprzedażowych.

AS-PL Catalogue

Get it on Google Play

Newsletter

Archiwum

Często wyszukiwane

Copyrights 2010 - 2017 AS-PL