Löytämä FIAT 79052254
    Luokka: Starttimoottorin lukitustapit Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
    L.1 : 161.00, d. : M6x1.0, d.1 : M6x1.0, D.1 : 6.90, b.1 : 8.90, d.2 : 5.20, b.2 : 21.60
    Löytämä IVECO 79052254
    Luokka: Starttimoottorien aluslevyt Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
    I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 32.00, H.1 : 0.30