Volvo v70 2.0

Rocznik Typ Kategoria Produkt Uwagi
01.2013-
[D5204T3] Alternatory A0439(BOSCH)
[D5204T3] Alternatory A0564S
03.2010-
[D5204T7] Alternatory A0439(BOSCH)
[D5204T7] Alternatory A0564S
[D5204T7] Alternatory A0432
[D5204T7] Alternatory A0432PR
[D5204T7] Rozruszniki S0612S
[D5204T7] Rozruszniki S9382S
10.2007-12.2011
[B4204S3] Rozruszniki S5379S
[B4204S3] Rozruszniki S5290S
10.2007-12.2015
[D5204T7] Rozruszniki S0155PR
[D5204T7] Rozruszniki S0155
01.2007-12.2011
[B4204S..] Alternatory A0281
01.2007-12.2011
[B4204S3] Rozruszniki S9273
09.1998-03.2000
[B5202S] Alternatory A0061(P)
[B5202S] Alternatory A0061
09.1998-03.2000
[B5204S] Alternatory A0061(P)
[B5204S] Alternatory A0061
01.1997-12.2000
[B5202FS] Alternatory A0434
01.1997-12.2000
[B5204S] Alternatory A0434
01.1997-12.2000
[B5204T] Alternatory A0434
01.1997-03.2000
[B5202S] Rozruszniki S0059
[B5202S] Rozruszniki S0059R
[B5202S] Rozruszniki S0533
01.1997-03.2000
[B5204F] Rozruszniki S0533
01.1997-03.2000
[B5204S] Alternatory A0177
[B5204S] Rozruszniki S0059
[B5204S] Rozruszniki S0059R
01.1997-03.2000
[B5204T4] Alternatory A0061(P)
[B5204T4] Alternatory A0061
[B5204T4] Rozruszniki S0059
[B5204T4] Rozruszniki S0059R
[B5204T4] Rozruszniki S0533
11.1996-12.2000
[B5202FS] Alternatory A0666PR
[B5202FS] Alternatory A0666S
11.1996-12.2000
[B5202S] Alternatory A0666PR
[B5202S] Alternatory A0666S
11.1996-12.2000
[B5204F] Alternatory A0666PR
[B5204F] Alternatory A0666S
11.1996-12.2000
[B5204T2] Alternatory A0666PR
[B5204T2] Alternatory A0666S