Administratorët e Shoqërisë

Administratorët e shoqërisë: Tomasz Kaszubowski - Zëvendësdrejtori i Bordit Drejtues, Danuta Kaszubowska - Drejtoreshë e Bordit Drejtues, Andrzej Kaszubowski - Zëvendësdrejtori i Bordit Drejtues